ประสบการณ์ & ความชำนาญ

ประสบการณ์ทำความสะอาดกว่า 30 ปี และพนักงานของเราทุกคนมีประสบการณ์ทำงานสูง

ประหยัด ลดต้นทุนองค์กร

ประสบการณ์ทำความสะอาดกว่า 30 ปี และพนักงานของเราทุกคนมีประสบการณ์ทำงานสูง

การันตีเรื่องความสะอาด

ให้คุณไว้ใจเรื่องความสะอาด เพราะเราใช้น้ำยาประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัย น้ำเข้าจากฝรั่งเศส

BCS เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานทำความสะอาด

พร้อมบริการที่จะทำให้คุณประทับใจ

บิซิเนส แคร์ เซอร์วิส BCS )   

บิซิเนส แคร์ เซอร์วิส ในเครือบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานทำความสะอาด และแรงงานภายนอก  ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาด และแรงงานภายนอกที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาดที่ทันสมัยพร้อมใช้บริการ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจากโรงงาน ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ผลิตมาจากจุลินทรีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญด้านงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  พร้อมทั้งนี้ยังได้รับมาตรฐานด้านการจัดการในการปฏิบัติงาน

บิซิเนส แคร์ เซอร์วิส BCS ) เป็นผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาด และแรงงานภายนอกของคนไทย รายแรก และรายเดียวในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงาน, คุณภาพสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย ทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , OHSAS 18001:2007 , TIS 18001:2011

บริษัทฯ มีการอบรมพัฒนาบุคลากร และพนักงานทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ บริการด้วยใจผู้บริหารมีความรู้ และชำนาญการในงานบริการอย่างแท้จริง บริการด้วยใจดุจญาติมิตร เรามีผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง อีกทั้งยังมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็วรวมถึงการติดต่อประสานงานทั้งก่อนและหลังเริ่มงานที่ดี

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาดที่มีคุณภาพไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการทำความสะอาด แต่ยังใส่ใจตั้งแต่วิธีคิด วิธีการทำความสะอาดที่เน้นถึงความยั่งยืน และสุขอนามัย

สุดท้ายนี้ เราขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจในการบริการกับบริษัทเรา รวมถึงลูกค้าที่ให้โอกาสเราในการนำเสนอบริการงานทำความสะอาด และแรงงานภายนอกมายังท่าน

การจัดการสรรหาบุคลากร

 • การสรรหาพนักงาน ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และ ความสามารถ ต้องการของผู้ประกอบการ
 • การจัดปฐมนิเทศพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจและรับรู้อย่างชัดเจน ต่อบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และ ความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ให้บริการก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานของผู้ประกอบการ
 • การฝึกอบรมงานเป็นระยะๆ ตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคลากร อันจะนำไปสู่การพัฒนางานให้แก่ผู้ประกอบการ
 • การสร้างจิตสำนึกและดูแลพนักงานให้มีวินัย ตลอดจนเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของผู้ประกอบการด้วยความเต็มใจและ ความร่วมมืออันดี
 • การจัดให้มีผู้ควบคุมงาน (Supervisor)  ที่มีความชำนาญ ตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อควบคุมงาน ดูแลพนักงาน และ การประสานงาน กับ พนักงานและผู้ประกอบการ
 • การดูแลสภาพการทำงานค่าตอบแทน สิทธิและสวัสดิการของพนักงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
 • การควบคุมดูแลงานของผู้ประกอบการให้ได้คุณภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึงใจให้กับลูกค้าของผู้ประกอบการ
 • การควบคุมดูแลและป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและการทำงานของพนักงาน
 • ด้านการประเมินผล บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯโดยจะร่วมกับผู้บังคับบัญชาของลูกค้าในแต่ละหน่วยงาน เพื่อทำการประเมินผลพนักงานใหม่เมื่อพนักงานใหม่ทำงานครบ 90 วัน และประเมินผลพนักงานประจำปี โดยวิธีการและระยะเวลาของการประเมินผลจะเป็นไปตามความเห็นของทั้งสองฝ่าย
 • น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดของบริษัท มีคุณภาพและทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา(อย.) ด้านการปฏิบัติงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) และมาตรฐานด้านการจัดการในการปฏิบัติงาน (ISO9001)
 • บริษัทมีการตรวจประวัติพนักงานทำความสะอาดทุกคมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากรกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนส่งเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน