บิซิเนส แคร์ เซอร์วิส BCS )   

บิซิเนส แคร์ เซอร์วิส ในเครือบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานทำความสะอาด และแรงงานภายนอก  ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาด และแรงงานภายนอกที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาดที่ทันสมัยพร้อมใช้บริการ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจากโรงงาน ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ผลิตมาจากจุลินทรีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญด้านงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  พร้อมทั้งนี้ยังได้รับมาตรฐานด้านการจัดการในการปฏิบัติงาน

บิซิเนส แคร์ เซอร์วิส BCS ) เป็นผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาด และแรงงานภายนอกของคนไทย รายแรก และรายเดียวในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงาน, คุณภาพสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย ทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , OHSAS 18001:2007 , TIS 18001:2011

บริษัทฯ มีการอบรมพัฒนาบุคลากร และพนักงานทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ บริการด้วยใจผู้บริหารมีความรู้ และชำนาญการในงานบริการอย่างแท้จริง บริการด้วยใจดุจญาติมิตร เรามีผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง อีกทั้งยังมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็วรวมถึงการติดต่อประสานงานทั้งก่อนและหลังเริ่มงานที่ดี

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาดที่มีคุณภาพไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการทำความสะอาด แต่ยังใส่ใจตั้งแต่วิธีคิด วิธีการทำความสะอาดที่เน้นถึงความยั่งยืน และสุขอนามัย

สุดท้ายนี้ เราขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจในการบริการกับบริษัทเรา รวมถึงลูกค้าที่ให้โอกาสเราในการนำเสนอบริการงานทำความสะอาด และแรงงานภายนอกมายังท่าน

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

สร้างงาน สร้างคน สร้างสังคมไทย ให้ยืนหยัดและทัดเทียมกับสังคมโลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งของบุคลากรที่มีคุณภาพ
สโลแกนของบริษัทฯ
มุ่งมั่นในงานบริการ ก็คือ ปณิธานของ BCS

สโลแกนของงานทำความสะอาด
รู้ลึก รู้จริง ไม่ทิ้งงาน สะอาดสะอ้าน ตามมาตรฐานสากล

นโยบายการบริหารงาน บริษัทฯ ยึดถือตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าการขยายงาน บริษัทฯมีการกำหนดจำนวนของพนักงานไว้ที่จำนวน 1,000 คนและจัดสายตรวจหรือผู้ควบคุมไว้ที่อัตราส่วน พนักงาน 50 คนต่อสายตรวจหรือผู้ควบคุม 1 คน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างทั่วถึง

บริษัทฯได้รับเกียรติอย่างสูงจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯซึ่งครอบคลุม ในกลุ่ม ธนาคาร, สถานศึกษา, โรงแรมและที่พักอาศัย, อสังหาริมทรัพย์, โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน บริษัทฯและห้างร้านชั้นนำต่างๆ โดยกระจายการให้บริการทั่วเขตกรุงเทพ มหานครและภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งตลอดเวลาบริษัท ฯ ได้พัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะ เป็นการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การตรวจสอบ การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่จะให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานมากที่สุด

หากท่านมีความประสงค์หรือต้องการใช้บริการ บริษัทฯมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อจากท่าน ในการนำเสนอบริการแรงงานภายนอก โดยบริษัทฯจะขอเรียนนำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่านได้รับทราบพอสังเขปเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา สำหรับข้อเสนอและข้อติชมของท่าน บริษัทฯจะยึดถือเป็นแนวทางในการนำไปดำเนินการให้บริการกับลูกค้าทุกหน่วยงาน อย่างทัดเทียมกัน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ